El dia 18 de febrer, a les 11 hores, va tenir lloc al Seminari, la reunió  del Consell Pastoral Diocesà, sota la presidència del Sr. Bisbe, Mons. Enrique Benavent Vidal. S’inicià la reunió  amb el rés comunitari de Tèrcia de la Litúrgia de les Hores.

Tot seguit el Sr. Bisbe saludà els membres del Consell, agraint la seua assistència i remarcant que el seu treball està emmarcat dintre 02-18 Foto CPD1un àmbit de reflexió sobre les activitats diocesanes, plans de pastoral i de les diferents programacions que hi figuren en l’Agenda Diocesana. Estem en un moment en què les “Línies pastorals per a nou dinamisme evangelitzador”, programades per a tres anys (2013-2016), responent a la invitació del Papa Francesc en l’exhortació apostòlica “Evangelii Gaudium”, han arribat al seu termini.  Per tant hem de veure quina influència real han tingut en la vida de la diòcesi i estudiar accions que podem realitzar, per a que tinguen una projecció pastoral. La vida dels grups i parròquies s’ha de seguir vivint cada dia millor, però hem de veure quina incidència tenen a nivell diocesà.

Després de l’aprovació de l’Acta de la reunió anterior, vam passar al següent punt de l’Ordre del dia:  REVISIÓ DE LES LÍNIES PASTORALS 2013-16

 • Responia a les necessitats de l’Església diocesana?
 • S’ha treballat i aprofitat prou?
 • S’han dut a terme les revisions que s’hi proposaven?
 • Ha servit per conèixer millor l’exhortació apostòlica “Evangelii Gaudium”?

El Sr. Vicari General, Il·lm. José Luís Arín Roig, va fer referència amb unes breus pinzellades a aquest punt de l’Ordre del dia, el qual tots els membres del CPD l’havien estudiat prèviament a casa, portant per escrit a la reunió les seues aportacions.

El Sr. Bisbe destacà tres elements:

 1. “Evangelii Gaudium”. És una exhortació pastoral del Papa molt interessant, però, no hi haurà una nova evangelització, si no hi ha nous evangelitzadors.
 2. Visita Pastoral. S’ha fet ja a la majoria de les parròquies de la diòcesi, però encara no s’ha acabat. Amb motiu d’aquesta Visita Pastoral es va elaborar un Informe per treballar les diferents realitats de les parròquies i al final un espai per a poder fer suggeriments per a que la Visita Pastoral sigue una ajuda per a la consolidació de les activitats pastorals de les parròquies.
 3. Càritas diocesana, ha aprovat un “Pla estratègic” inspirador de les Càritas de la nostra diòcesi.

La primera part de la reunió es dedicà a fer cada membre del Consell una exposició de tot el que s’havia treballat.  Les aportacions foren molt enriquidores i amb la participació de tots els membres.

A continuació el Sr. Bisbe manifestà que era la primera Visita Pastoral que feia a la nostra diòcesi, i per tant ha estat molt completa, fent inclús diferents viatges a un mateix poble i, malgrat que la Visita Pastoral no pot solucionar-ho tot, és una manera d’apropar-se a la gent i crear un sentit d’església diocesana. També digué el Sr. Bisbe, que de tot el que s’havia dit al llarg de la intervenció dels membres del Consell, remarcaria:

 1. Tot document pastoral exigeix sempre un treball i una concretització. Però això s’ha de fer en cada grup, en cada parròquia, en cada arxiprestat i en la diòcesi. A nivell de diòcesi hi ha un nivell de comunicació que el trobarem a l’Agenda diocesana. Tots els mesos hi ha activitats a nivell de Càritas, formació permanent de catequistes, formació permanent i espiritual de capellans, de joves, etc. Per a que les “Línies Pastorals”  tinguen una incidència a la diòcesi, cal fomentar les activitats proposades a l’Agenda. No és precís que participen tots en tot, però en algunes activitats a nivell diocesà, seria bo que hi participessin alguns representants de les parròquies, per tal de sentir-nos implicats en la vida de l’església diocesana.
 2. Vam tenir la convocatòria del Papa Francesc per celebrar l’Any Jubilar de la Misericòrdia. Tot fou molt positiu. No només quant a celebracions a nivell d’arxiprestats, delegacions, moviments, la cloenda que va ser una celebració molt digna, la Carta Pastoral “Misericordiosos com el Pare” que vaig escriure amb motiu de l’Any de la Misericòrdia, sinó també tantes activitats com es dugueren a terme al llarg de l’Any Jubilar.

Després vam passar a la segona part del punt central de l’Ordre del dia: PRIORITATS I OBJECTIUS CONCRETS DEL NOU PLA PASTORAL:

 1. En l’àmbit de la transmissió de la fe
 2. En l’atenció pastoral a les Parròquies

2.En l’estructura organitzativa de a Diòcesi

De nou s’obrí un enriquidor diàleg amb les aportacions de tots els membres del Consell. Al final el Sr. Vicari General cità les paraules 02-18 Foto CPD2del Papa Benet XVI: “Mai podrem oblidar que l’important és la Paraula de Déu celebrada a l’Església”. La litúrgia, la paràbola del gra de mostassa, la caritat que és el do de l’Esperit d’on ha de fluir l’alegria, el portar un estil de vida  capaç de provocar preguntes veient la manera d’actuar d’algunes persones, etc. serà el millor testimoniatge que podrem donar. Un membre del CPD afegí unes paraules de Mn. Ramon Prat: “Evangelitzar és quan un pobre li diu a un altre pobre, on menjarà gratis”, no només fent referència al menjar aliment, sinó a altres classes de fam que hi ha al món.

Finalment el Sr. Bisbe va tancar el punt dient que respecte la transmissió de la fe, es constata en la Visita Pastoral que a totes les parròquies hi ha catequistes i es fa catequesi i, encara que de vegades la resposta no és la que es voldria, tenim la realitat que els pares segueixen demanant catequesi per als seus fills. Per tant, en les nostres parròquies la catequesi ha de ser una prioritat. Però no podem oblidar que la fe no es transmet només en paraules, sinó en la vida. Els nostres catequistes precisen d’una formació d’acord  amb les necessitats que hi ha a l’Església. Almenys  una formació mínima, però la necessària per actuar en la parròquia. Els xiquets han de veure en la catequista un referent de la seua vida cristiana. Estem en una societat en què els pares volen que els seus fills reben la primera comunió, però no perquè consideren necessari que visquen una vida de fe. Avui la família cristiana ha perdut visibilitat i els xiquets podrien arribar a perdre quina és la seua referència concreta.

En l’apartat, Precs i preguntes, Mn. Arín expressà en nom de tot el Consell el condol al Sr. Mario Boronat, pel recent traspàs a la Casa del Pare de la seua esposa Rosa Ma Borràs. Es recordà que demà a la Catedral, dia 19 de febrer, a les 17’30 hores, serà ordenat prevere Gerard Reverté Escrihuela, de Sant Carles de la Ràpita, celebració a la que tots estem invitats.

La valoració de la sessió de treball fou molt positiva, amb un diàleg enriquidor i unes propostes concretes. Amb una pregària ens vam acomiadar fins la propera reunió.

Maria Joana Querol Beltrán
Secretària del Consell Pastoral Diocesà