Havent restat vacant l’Ofici de Degà del Capítol Catedral en complir-se el període de cinc anys pel qual fou nomenat l’anterior Degà l’any 2.012, a tenor del cànon 507&1 del Codi de Dret Canònic, el Capítol Catedral de Santa Maria de Tortosa el dijous 18 de Gener es reuní a IMG_0382la Sala Capitular per procedir-ne a la preceptiva elecció canònica.
Hi eren presents onze Canonges electors, dels quals 9 van votar a favor del canonge Arín.
El Secretari del Capítol comunicà formalment al sr Bisbe el resultat de l’elecció i Mons. Benavent, Bisbe de Tortosa, amb data vint-i-nou de Gener confirmant l’elecció feta pels Canonges signà oficialment el nomenament canònic de José-Luis Arín Roig com a Degà del Capítol Catedral Santa Maria de Tortosa per un període de cinc anys.
Finalment el dijous 8 de Febrer tingué lloc la Presa de Possessió canònica: primer a la Sala Capitular, sota la presidència de l’Excm i Rvdm Enrique Benavent i Vidal, Bisbe de la Diòcesi, el nou Degà va fer el Jurament de Fidelitat així com la Professió de Fe; a continuació, ja al Presbiteri de la Catedral i acompanyats d’alguns feligresos, el sr. Bisbe presidí la Pregària Capitular amb l’Ofici de Lectura i l’Hora intermitja de Tèrcia.

Mn. Josep Lluis Arín