El Sr. Obispo, Mons. ENRIQUE BENAVENT VIDAL, ha firmado los siguientes nombramientos y ceses:

Nomenaments i cessaments setembre 2019