Celebració d’enviament missioner de Mn. Joan Alonso Bonals

Alcanar, parròquia Sant Miquel Arcàngel
diumenge 28 d’agost de 2016