Solemnitat de SANT PERE i SANT PAU     

Ac 12,1-11  Al cp 12 acaba la 1ª part d’Ac amb Jerusalem com a centre de referència.
La persecució desencadenada pel rei Herodes Agripa marca la ruptura definitiva del “moviment” cristià amb el judaisme oficial de Jerusalem.
L’apòstol Jaume, germà de Joan, és la segona víctima (després d’Esteve, el protomàrtir).
Mentre Pere (agafat -com Jesús- els dies dels Àzims prop de la Pasqua) era a la presó, la Comunitat pregava Déu per ell sense parar.
L’autèntic protagonista actiu a la primera part del drama és l’àngel del Senyor que fa viva i actual l’acció alliberadora de Déu. La minuciosa i detallada descripció de la custòdia militar destaca encara més l’eficàcia totpoderosa de l’acció alliberadora de Déu.
El que compta és la presa de consciencia del Pere ja alliberat quan, tornant en si, digué: “Ara veig que el Senyor ha enviat el seu àngel i m’ha alliberat..”.

2 Tim 4,6-8.17-18 Com a cloenda de l’exhortació hi ha una emotiva evocació de la partença.  No hi surt la paraula “mort” però és evident la seva perspectiva.
El martiri és evocat amb les imatges del sacrifici i de la partença, com a Fl 1,23; 2,17.
A la tradició judeo-hel·lenística (i més tardanament a la rabínica també) la mort del  màrtir és interpretada com sacrifici amb valor expiatori.
La mort de l’apòstol és signe extrem de la seva autodonació-sacrifici i també de la seva arribada a la meta definitiva. Les metàfores del combat  i la cursa  (1 Co 9,24s; 1 Tm 6,12; 2 Tm 2,5) són símbol de la fidelitat que Pau conserva al seu Ministeri d’apòstol, missioner i mestre.
Teològicament la darrera secció de 2 Tm  s’inspira al model bíblic del “just” : *abandonat per enemics i per amics; *que posa la seva confiança en Déu; *a qui Déu protegeix i allibera; *que acaba donant gràcies a Déu Salvador.

Mt 16,13-19  El relat de la confessió de fe de Pere a Cesarea és un moment clau del Ministeri de Jesús. Per proposar als seus deixebles la qüestió bàsica de la seva identitat, Jesús els treu del territori jueu on preval la idea d’un messianisme davídic triomfalista; i els porta a la part pagana de Galilea,  Cesarea de Filip, capital del territori governat per Filip, germà d’Herodes Antipes (Lc 3,1).
Als sinòptics la CONFESSIÓ DE PERE precedeix els ANUNCIS DE LA PASSIÓ, MORT I RESURRECCIÓ DE JESÚS, precisant així quin tipus de Messianisme és el de Jesús.
El relat de Mt retoca i amplia el text de Mc afegint l’afirmació de què Jesús és el Fill de Déu (Mt 16,16) i sobretot l’encàrrec confiat a Pere (Mt 16,17).
Després d’experimentar el rebuig del seu poble (13,53-58) i veient l’aparent fracàs de la seva missió (16,11), Jesús s’adreça als deixebles amb doble pregunta:
*una primera, d’ambientació: Qui diu la gent que és el Fill de l’home?
*una segona, directa i precisa: I vosaltres, qui dieu que sóc Jo?
Així Mt fa que l’atenció del lector es centri no tant sobre Jesús com sobre l’ESGLÉSIA, el nou Israel que Jesús congrega entorn de Pere. Aquest nou Israel sorgeix del rebuig del seu Poble i de l’acollida dels seus deixebles narrada als darrers cap 13-16.

La doble pregunta mostra la diferència clara entre la opinió de la gent i la dels deixebles.
*La gent assimila Jesús a personatges de l’A.T.: veuen Jesús en pura continuïtat amb el passat: un enviat més de Déu com els de l’A.T.; no copsen la originalitat de la seva condició única ni sospiten la novetat d’un Messianisme ben diferent al que esperaven.
*Pere -en nom propi i dels deixebles- reconeix que Jesús és el Messies, el Fill de Déu: dos títols que resumeixen la fe de l’Església mateuana. No era prou dir que Jesús és el Messies esperat per Israel; calia afegir que és el Fill de Déu. Mt presenta així Jesús a la 1ª part del seu evangeli (Mt 3,13-27) i així és com el reconeixen els seus deixebles (Mt 14,33) i també alguns pagans (Mt 27,54).  Les paraules de Pere són una perfecta confessió de fe cristiana.
A la confessió de Pere hi respon Jesús amb una felicitació (Feliç makarioV de tu, Simó, fill de Jonàs) i un encàrrec molt especial a Pere sobre l’Església: Tu ets Pere i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església.. Et donaré les claus del Regne del cel; tot allò que lliguis a la terra, quedarà lligat al cel; i tot allò que deslliguis a la terra, quedarà deslligat al cel.
Només Mt presenta -immediatament després de la Confessió de Fe- la CONCESSIÓ A PERE DEL PODER DE LES CLAUS DEL REGNE juntament amb la PROMESA DE QUE JESÚS EDIFICARÀ SOBRE PERE LA SEVA -de Jesús- ESGLÉSIA.
Les paraules de Jesús tenen expressions clarament aramees (forces del Reialme de la mort; claus del Regne del cel; lligar i deslligar). Això demostra l’antiguitat i autenticitat de l’episodi.
Els subratllats gramaticals del text són evidents:
a) Jesús afirma clarament : “Jo -Jesús- edificaré..”
b) Jesús afirma clarament : Jo -Jesús- edificaré sobre aquesta pedra que és Pere..”
c) Jesús afirma clarament : Jo -Jesús- edificaré la meva Església..”
a) :: La iniciativa i el protagonisme de l’empresa és totalment de Jesús
b) :: El fonament de l’edifici és Pere confessant la fe en Jesús el Messies, Fill de Déu viu
c) :: El propietari de l’edificació és el seu constructor, Jesús.

En la perspectiva eclesiològica de Mt el paper i la missió de Pere han de continuar.
Per què i des de quan? Perquè i des del moment què l’Església -sobre la base de la promesa de  Jesúsha de durar fins a la fi del món  28,20.
El més assenyat és no contraposar radicalment dues perspectives: 1) l’autenticitat històrica de l’encàrrec singular donat per Jesús a Pere en el context històric del grup pre-pasqual
i 2) la posterior redacció teològica de Mt en el context del grup post-pasqual.
Jesús declara feliç makarioV a Pere perquè el meu Pare del cel li ha revelat el misteri fent-li veure en Jesús el Messies, el Fill de Déu (11,25-26). Conèixer de debò el Fill no és a l’abast de la intel·ligència humana: Ningú no coneix el Fill fora del Pare 11,25
Al creient Simó, fill de Jonàs, Jesús li confia la missió de ser el fonament de l’Església, la comunitat messiànica reunida entorn dels deixebles de Jesús. Per això li canvia el NOM amb joc de paraules: Tu ets Pere i sobre aquesta pedra edificaré la meva Església.
L’apel·latiu bar Jona és la forma aramaica  fillbarde JoanJona-.
El canvi de nom descriu la tasca que Jesús encomana a Pere: ser roca-pedra sobre la qual Jesús edificarà la seva Església com casa fonamentada sobre roca epi thn petran (7,24-25).
Així l’Església no s’ensorrarà quan les dificultats envesteixin contra aquella casa.
La Bíblia refereix a Déu i al Messies el símbol de pedra-roca sobre la qual recolza l’edifici
*Is 28,16 Poso a Sió una pedra angular, preciosa, ben assentada, perquè serveixi de fonament
*Sl 118,22 La pedra rebutjada pels constructors ara és la pedra principal. El Senyor ho ha fet..
*1 Pe 2,4 Acosteu-vos a Ell -Jesús-, la pedra viva rebutjada pels homes però escollida i preciosa..

Jesús promet a Pere les claus del Regne del cel: el lliurament de les claus equival al nomenament com a majordom suprem  (Is 22,19-22 A l’Eliaquim li posaré a l’espatlla la clau del palau de David. Quan ell obri, ningú no tancarà; quan ell tanqui, ningú no obrirà).

L’expressió “lligar i deslligar” al judaisme de l’època significa la potestat per interpretar la Llei de Moisès amb autoritat.
El PODER DE LES CLAUS atorgat a Pere indica la interpretació autoritzada de la voluntat de Déu tal com l’ha revelada i duta a terme Jesús.
Així Mt diu que Jesús nomena Pere “majordom-supervisor” de l’Església amb autoritat per interpretar la seva doctrina adaptant-la des de la fidelitat a les noves necessitats.
La paraula hebrea qahal que significa l’assemblea del Poble de Déu, en 76 de les 96 X que surt a l’A.T., és traduïda al grec pels LXX com ESGLÉSIA ekklhsia.
A la tradició evangèlica el mot ESGLÉSIA ekklhsia només surt a Mt 16,18 i 18,17

                                      José Luis Arín Roig