Diumenge XXV del Temps Ordinari “A”

Is 55,6-9 Is 40-55 és exhortació càlida a l’esperança per un Poble desterrat a Babilònia.
El “camí pel desert” portarà novament el Poble Elegit a la Terra Promesa amb un èxode més gloriós que el primer. El desert es transforma en dolls d’aigua (41,17s) i en camí (43,19) per on el Senyor duu als braços els supervivents d’Israel (46,3).
Però l’acció salvadora de Déu reclama la col·laboració dels qui han de rebre aquesta gràcia divina.
El camí de retorn a Jerusalem passa pel retorn a Déu. Pels seus nombrosos pecats foren desterrats a Babilònia; ara, per la seva conversió sincera i total a Déu, podran tornar a la terra de Judà.
Cal no desaprofitar la ocasió. Cerqueu el Senyor, ara que es deixa trobar; invoqueu-lo ara que és a prop. Com? Novament amb paraules buides i amb un culte que no influeix a la vida real? No!
Que els injustos abandonin els seus camins, i els homes malèfics els seus propòsits.
El canvi ètic de comportament neix d’un canvi de perspectiva mental. Els meus pensaments no són els vostres i els vostres camins no són els meus, diu l’oracle del Senyor.
Per això escoltem la Paraula de Déu i la meditem: perquè la seva lectura orant vagi acostant els nostres pensaments als del Senyor.

Fl 1,20c-24 Des de la presó amb la seva vida en perill, l’Apòstol Pau informa als cristians de Filips de la seva situació personal i els exhorta a lluitar per l’Evangeli. No sé què escollir: d’una banda el meu desig és morir ja per estar amb Crist, cosa incomparablement millor; per altra banda, pensant en vosaltres, veig més necessari que continuï la meva vida personal.
Enmig de l’autoconfessió dels sentiments personals més íntims, Pau confessa la raó de ser de la seva vida: Per a mi, viure és Crist. Per això pot dir convençut que tant si surto en vida d’aquesta presó, com si he de morir, sé que Crist serà glorificat en el meu cos.
Recolzat en el seu testimoniatge personal, l’Apòstol pot dir als filipencs als qui ha engendrat a la fe: Us demano solament que porteu una vida digna de l’Evangeli.
Aquesta és també la nostra missió avui com a cristians: Portar una vida digna de l’Evangeli. Dit en altres paraules: Treballar a la vinya del Senyor.  

Mt 20,1-16  La paràbola dels “treballadors de las vinya” és exclusiva de Mt.  De fet treballar a la vinya del Senyor és inherent a la condició de “fills de l’Amo de la vinya“  rebuda en el Baptisme. La vinya del Senyor és la realització a la terra del seu Projecte “un Regne universal i etern, de veritat i  vida, de santedat i gràcia, de justícia, amor i pau” (Prefaci de Crist Rei).
Aquest camp ha de ser treballat per donar fruit: qui ha de treballar el camp de la vinya del Senyor? Es podria dir que el primer amb obligació de treballar la vinya és el seu propi Amo.
Cal confessar que  Déu, plenament fidel a la seva condició de Senyor de la vinya, no cessa de conrear-la amb amor fins l’extrem.
Però el Projecte de Déu-Pare vol incorporar els seus fills al treball per la vinya. El propietari de la vinya de bon matí sortí a llogar treballadors per a la seva vinya.. Sortí altra vegada a mig matí.. Pels volts de migdia i a mitja tarda.. Una hora abans de pondre’s el sol encara en trobà d’altres..
A tots els deia: Aneu també vosaltres a treballar a la meva vinya.
El Pare no crea fills inútils sinó fills a la seva imatge i semblança als qui capacita amb la gràcia. La responsabilitat de l’Amo de la vinya inclou la incorporació dels seus fills al treball per la vinya.
Des del Baptisme som fills de Déu. A partir d’aquell moment amb l’acompanyament eclesial dels germans en la fe, amb la força dels sagraments (sobretot l’Eucaristia) i els carismes personals, la nostra capacitat de treballar eficaçment a la vinya ha tingut que créixer.  Ja no som fills petits a qui se li ha de donar tot fet.
Creixo i demostro el creixement treballant pel conreu de la vinya del Senyor? Visc amb goig el dinamisme eclesial participant en Grups Apostòlics, vivint l’Eucaristia, col·laborant a les necessitats de l’Església parroquial, diocesana, missionera i universal?
Més encara: potser al teu voltant hi ha qui no treballa a la vinya del Senyor perquè ningú no els ha llogat ni els ha animat a participar-hi. Una Església evangelitzadora vol dir també un Poble de Déu en què els treballadors de las vinya conviden joiosament nous germans a incorporar-se al treball per la vinya.
Visc amb il·lusió la fe engrescant d’altres a compartir el goig del treball a la vinya del Senyor, Pare de tots?
Som a les portes d’un Curs Pastoral nou,
*La vinya del Senyor necessita ser treballada i conreada perquè doni els fruits que l’Amo espera
*L’acció de gràcia del Pare a favor de la vinya no estalvia ans reclama la col·laboració dels fills
*La crida del Senyor perquè hi treballin a la vinya altres fills ara com ara “desvagats” l’hem de fer arribar amb el nostre testimoniatge evangèlic de treball joiós a la vinya.
La recompensa és un model de germanor: Els qui feia una hora que treballaven cobraren el jornal sencer. Els primers es pensaven que cobrarien més, però van cobrar el mateix.      Injust?
Els darrers, incorporats al treball una hora abans de pondre’s el sol, l’Amo els paga igual que han hagut de suportar tot el pes de la jornada i la calor. ¿?
Cal recordar el final de la paràbola: Els darrers passaran a primers, i els primers a darrers.
Els primers
cronològicament hauran suportat tot el pes de la jornada i la calor però no han descobert el goig singular de col·laborar a què la vinya doni els fruits de justícia esperats.
Només qui troba el gust de treballar a la vinya del Senyor pot convidar d’altres a incorporar-s’hi.
El jornal sencer no és el resultat i el mèrit del treballador sinó fruit de la bondat immensa de l’Amo de la vinya que és singularment generós.

                                  José Luis Arín Roig