Diumenge XXVI  Temps Ordinari “A”  

Ez 18,25-28  Els innombrables favors de Déu al seu Poble al llarg de la història haurien d’haver reforçat la seva fe en el Senyor que els escollí. Però, malgrat els insistents avisos de Déu mitjançant els profetes perquè es convertissin, el Poble no en va fer cas i es veié abocat al desastre purificador del desterro.
Més encara: al desterro primer reaccionen contra Déu i l’acusen de incomplir l’Aliança abandonant-los: No va ben encaminada la manera d’obrar del Senyor, diuen.
Llavors el Senyor planteja la qüestió en el seu terme just. Escolteu bé: ¿No és la vostra manera d’obrar -i no la meva- la que va desencaminada?
També nosaltres som hereus d’una història de gràcia (tot i que el que ens defineix és el present).
Cal plantejar bé el problema de la infelicitat i crisi regnant al nostre món amb què alguns es senten avui com “abandonats de la mà de Déu”: però de fet qui ha abandonat qui?  Qui va desencaminat?
Els fets del passat ens influeixen i condicionen les decisions actuals: fent-nos difícil canviar?
El passat no l’heretem fatalment!  La conversió sempre és realment possible.
Hi ha una gran notícia aportada pel profeta Ezequiel: malgrat les nombroses culpes que hem comès en el passat, Déu no ens aboca a una predeterminació fatalista.
Hi ha possibilitat real de canviar -per a bé o per a mal!- amb plena responsabilitat personal
Per a mal:  si el just deixa d’obrar i llavors comet el mal i mor, morirà per culpa seva;
Per a bé: si el pecador es converteix, deixa de fer el mal i obra amb justícia, salvarà la vida.
En conseqüència, des del reconeixement sincer de què tothom som pecadors, només qui reconegui el mal que ha fet i es converteixi, viurà i serà salvat de la mort.

Fl 2,1-11 En la seva afectuosa carta a la Comunitat de Filips, a la secció 1,12-2,30 destaca l’exhortació general: Que el vostre comportament sigui digne de l’Evangeli del Crist.   1,27
En concret la opció a favor de l’Evangeli implica fidelitat radical a la persona i a la causa de Crist.
A Filips la fidelitat dels cristians ha estat posada a prova per l’agressió d’adversaris anònims: probablement partidaris del culte a l’Emperador, típic en tota colònia romana.
Tant els filipencs com Pau -al moment d’escriure Fl és a la presó- es veuen implicats en un mateix combat: Sosteniu el mateix combat que m’havíeu vist mantenir i que sabeu mantinc encara  1,30.
Pau recorda que l’activa i esforçada fidelitat en la lluita és signe de la salvació que ve de Déu 1,28.
Però cal saber que viure exposats a la persecució és gràcia de Déu que ens deixa patir amb Crist.
Sabent que per completar el meu goig us demano que tingueu les mateixes actituds –sentiments- i el mateix amor els uns pels altres, unànimes i ben avinguts  2,2.
Després l’exhortació assumeix un to més intra-eclesial. Tingueu les mateixes actituds i el mateix amor els uns pels altres, unànimes i ben avinguts.. Considereu els altres superiors a vosaltres mateixos  2,2-3.
Llavors Fl incorpora un himne cristològic d’origen pre-paulí estructurat en tres etapes bàsiques:
a) Jesucrist era de categoria divina: la “categoria” indica l’aspecte extern de la identitat interna;
b) en contrast amb Adam que vol ser com déu (Gn 3), Jesucrist no es volgué guardar gelosament la seva categoria d’igualtat amb Déu que era la seva situació, sinó que es va fer no-res: prengué la categoria d’esclau i es feu semblant als homes.. S’abaixà i es feu obedient fins a la mort i una mort de creu;
c) Per això Déu l’ha superexalçat i li ha concedit aquell nom -missió- per damunt de tot altre nom perquè tots els llavis reconeguin -a glòria de Déu Pare- que Jesucrist és Senyor: destaca el caràcter superlatiu de l’exaltació (lit. “superexalçar”) referida a la Resurrecció i a l’Ascensió.

Mt 21,28-32 La paràbola dels dos fills (exclusiva de Mt i relacionada amb la discussió sobre l’autoritat de Jesús) és la primera d’una trilogia sobre el Judici adreçada als mateixos destinataris: grans sacerdots i notables, màxims responsables de l’estèril figuera (=Israel) que no ha donat el fruit esperat per Déu (Mt 21,18s).
L’estructura de la perícopa té tres parts:
a) v.28-30 relat pròpiament parabòlic;
b) 31 aplicació de la paràbola a publicans i dones de mala vida per una part i grans sacerdots i notables per l’altra;
c) 32 avís d’aplicació a tothom que escolti Jesús.
Un home tenia dos fills que simbolitzen dos tipus de jueus: els dirigents que en realitat no han cregut en Jesús-Messies i els marginats que de fet sí han cregut en Jesús-Messies.
Un dels fills té bones paraules (Hi vaig de seguida, pare), però total desobediència (No hi anà)
L’altre té paraules negatives (No hi vull anar), però de fet obeeix (Se’n penedí i hi anà).
En la teologia de Mt la fe obedient és el criteri definitiu d’autenticitat.
Vosaltres, ni després de veure això (qui són els veritables fills de Déu?  els qui fan el que Déu vol), encara no us en penediu ni voleu creure: el final de la paràbola parla de penedir-se i creure. Perquè sense la referència radical del “creure” (que és posar tota la confiança en el Senyor) no hi ha motiu suficient per a penedir-se canviant d’estil de vida.
Sense un autèntic canvi de vida, l’hipotètic creure mai serà veritable fe en Crist.
El Poble Elegit que inicialment donà un “” a Déu acceptant al Sinaí la Llei, ara no accepta la invitació definitiva a la conversió que els han proposat tant Joan el Baptista com sobretot Jesús.

                                  José Luis Arín Roig