Els Molt Il·lustres Carlos García Talarn i Víctor M. Cardona Eixarch,
nous canonges de la Santa Església Catedral Basílica de Tortosa.
Acte de presa de possessió. 12 de maig de 2019

M. I. Josep Alanyà i Roig, canonge arxiver

El 12 de maig de 2019, quart diumenge de Pasqua, anomenat del Bon Pastor, a la tarda, la Catedral Basílica de Santa Maria de l’Estrella de la ciutat de Tortosa s’ha vestit de festa solemne. El Capítol Catedralici, presidit pel bisbe diocesà, Monsenyor Enrique Benavent Vidal, revestits dels hàbits corals, s’ha reunit a la Seu de Santa Maria per acollir en fraternitat com a membres i donar possessió canònica de la dignitat de canonges els germans preveres de la diòcesi Mn. Carlos Garcia Talarn, rector de la parròquia de Sant Bartomeu, apòstol, de Benicarló, i Mn. Víctor Manuel Cardona Eixarch, rector de Campredó i ecònom diocesà.

Els dos nous canonges vénen a acréixer el nombre de capitulars actius al servei de la catedral, a pocs dies de la defunció del M. I. Salvador Ballester, antic rector de la parròquia del Sant Crist i arxiver emèrit. Escoltat prèviament el parer del Capítol Catedralici d’acord amb allò que mana la llei canònica (cc. 157 i 509)  i disposa l’article 6 dels Estatuts Capitulars, el bisbe Enrique els va nomenar el 20 de març de 2019.

El Capítol Catedralici, reunit a la Sala Capitular de la Catedral Basílica, presidida pel quadre de la Mare de Déu de l’Estrella de Rafael Rosés, ha rebut el bisbe Enrique i els dos nous canonges, que han estat presentats formalment als capitulars pel Degà President, Il·lm. José-Luis Arín Roig. Sota la presidència del prelat, el Degà els ha donat l’acollida com a nous membres del Capítol, els ha indicat quins són els drets i deures canonicals i els ha lliurat un exemplar dels Estatuts del Capítol i el Reglament intern.

El bisbe Enrique ha expressat el goig que ha tingut a nomenar-los canonges pels mèrits i idoneïtat de les seves persones i càrrecs diocesans que han exercit i exerceixen en la condició de preveres llicenciats en ciències eclesiàstiques, Mn. Carlos exrector del Seminari Diocesà i Mn. Víctor Manuel actual ecònom diocesà. Ha agraït al Capítol l’acceptació unànime dels dos nous canonges i ha ressaltat la necessitat d’augmentar amb els nous nomenaments la institució al servei de la Catedral Basílica, l’Església Mare de la diòcesi, on els canonges fan servei a la dignitat del culte litúrgic en les eucaristies i el rés de les hores canòniques, tenen cura de l’edifici monumental i del seu tresor artístic i documental i atenen les necessitats espirituals dels  tortosins i diocesans que visiten el temple. Especialment tenen cura de la Santa Cinta i fomenten la devoció a la Mare de Déu a la Reial Capella, monumental arquitectura del Barroc unida a la catedral gòtica.

Explicat l’ordre de l’acte de la presa de possessió solemne i del rés de segones vespres dominicals per part del canonge secretari, M. I. Ramon Font, i del prefecte de Litúrgia, M. I. Pasqual Centelles, el Bisbe i els capitulars s’han traslladat a la Sagristia Major i, per ordre de precedència, al presbiteri de la seu, on han ocupat els seients del cor davant la magnífica presència del políptic de la Mare de Déu de l’Estrella, del segle XIV, atribuït a Pere Moragues, preciosament il·luminat. Una multitud de fidels expectants, precedits de les mares i familiars dels nous canonges, omplia les naus de la catedral, els uns vinguts dels pobles nadius, Sant Carles de la Ràpita i El Forcall, d’altres de les parròquies de Benicarló, Campredó i l’Aldea, Tortosa, Vinaròs, El Perelló, Bítem i Tivenys i de les ciutats de Barcelona, Castelló i València. No hi ha faltat una representació del clergat diocesà, les religioses i laics compromesos en l’apostolat de l’Església.

Han acompanyat els nous canonges l’Il·lm. Senyor Degà José-Luis Arín Roig, els degans emèrits Il·lms. Monsenyor Manuel Giner Mercè, doctoral, i Monsenyor Josep Maria Tomàs Prats, el magistral emèrit, M. I. Enrique Aymerich Polo, i els Molts Il·lustres Senyors Antonio Ripollés Amela, fabriquer emèrit, Isaïas Riba Cucala, prefecte de Música i organista, Josep Alanyà Roig, arxiver i director de l’Exposició Permanent Sancta Maria Dertosae, Francisco García Monforte, penitencier, Domingo Escuder Giner, prefecte de pastoral, José Maria Membrado Blas, fabriquer, Ramon Font Peig, secretari, Pasqual Centelles Llop, prefecte de Litúrgia, i Ramon Labernié Castell. Han estat absents, els canonges Anastasi Soriano Pradas i Emilio Vinaixa Porcar per motius pastorals, Francisco Bou Castellet per edat avançada i Francisco Vives Pitarch per malaltia.

Havent ocupat el Bisbe la càtedra, ha iniciat l’acte formal de la presa de possessió amb el senyal de la creu i la salutació litúrgica La pau sigui amb vosaltres. El canonge secretari ha llegit a continuació els nomenaments episcopals, signats pel bisbe Enrique i segellats amb el segell episcopal davant el canceller i secretari general M. I. Francisco García Monforte. Feta la lectura pública dels nomenaments, els dos nous canonges han emès la professió de fe segons la fórmula que conservem a l’Arxiu Capitular, bé que en llengua llatina, signada pels canonges nostres antecessors, gloriosos en la santedat martirial alguns, d’altres distingits en bondat pastoral i alta cultura:

Crec amb fe sòlida i professo totes i cadascuna de les veritats contingudes al Símbol de la Fe. A saber:

Crec en un sol Déu, Pare totpoderós, creador del cel i de la terra, de totes les coses visibles i invisibles. I en  un sol Senyor, Jesucrist, Fill Unigènit de Déu, nascut del Pare abans de tots els segles. Déu nat de Déu, Llum resplendor de la Llum, Déu veritable nascut de Deu veritable, engendrat, no pas creat, de la mateixa naturalesa del Pare: per Ell tota cosa fou creada. El qual per nosaltres, els homes, i per la nostra salvació davallà del cel. I per obra de l’Esperit Sant, s’encarnà de la Verge Maria, i es feu home. Crucificat després per nosaltres sota el poder de Ponç Pilat; patí i fou sepultat, i ressuscità al tercer dia, com deien ja les Escriptures, i se’n pujà al cel, on seu a la dreta del Pare. I tornarà gloriós, a judicar els vius i els morts, i el seu regnat no tindrà fi. Crec en l’Esperit Sant que és Senyor i infon la vida, que procedeix del Pare i del Fill. I juntament amb el Pare i el Fill és adorat i glorificat; que parlà per boca dels profetes. I en una sola Església, santa, catòlica i apostòlica. Professo que hi ha un sol baptisme per perdonar el pecat. I espero la resurrecció dels morts, i la vida de la glòria. Amén.

També crec amb fe ferma tot allò que conté, en la Paraula de Déu escrita o transmesa per la Tradició i que, l’Església proposa, sigui per declaració solemne, sigui pel Magisteri ordinari i universal, per a ser cregut com a divinament revelat.

Accepto també i faig meves totes i cadascuna de les ensenyances en matèria de fe i costums proposades per l’Església de manera definitiva.

Finalment, m’adhereixo amb religiós acatament de la voluntat i de l’enteniment a aquelles ensenyances que, bé per part del Romà Pontífex o del Col·legi Episcopal, són enunciades quan exerceixen Magisteri autèntic, encara que no intentin proclamar-les com a definitives.

Tortosa,  a   12   de maig  de  2019.”

Acabada la professió de fe, pronunciada des del seu lloc al presbiteri de la seu, encara extra chorum, els nous canonges s’han presentat davant el Bisbe, seient a la càtedra, per pronunciar el jurament de fidelitat sobre el pròleg de l’evangeli de sant Joan, In principio erat Verbum…, tocant amb les mans l’Evangeliarium Luchae et Iohannis del segle XIV, còdex 23 de la Biblioteca Capitular, que conservem a l’Arxiu Capitular: “Jo, Carlos Luís García Talarn / Víctor Manuel Cardona Eixarch, Canonge d’aquesta Santa Església Catedral de Santa Maria de Tortosa, juro, per aquests sants Evangelis, fidelitat a aquest Capítol Catedral; defensar els seus drets; observar els estatuts i les seves disposicions, així com complir totes les obligacions inherents a aquest ofici. Que m’ajudi Déu i aquests sants Evangelis que toco amb les meves mans.

En presència del Capítol Catedral.

Tortosa, a 12 de maig de 2019.”

Després han signat el jurament davant el Bisbe i el canonge secretari. A continuació, Monsenyor Enrique Benavent ha signat l’acceptació de tots dos com a membres del Capítol Catedralici: “Per a major glòria de Déu, pel de la Diòcesi, pel servei del culte i de la vida pastoral de la nostra Catedral, dono possessió canònica als Molts Il·lustres Carlos Luis Garcia Talarn i Víctor Manuel Cardona Eixarch de l’ofici de membres del Capítol Catedral per als que legítimament els he nomenat, confirmant l’elecció feta per aquest benvolgut Capítol Catedral. Tortosa, a  12 de maig de 2019.

† Enrique Benavent Vidal

Bisbe de Tortosa.”

Després, el canonge secretari, M. I. Ramon Font, ha llegit  públicament i certificat l’acceptació dels nous canonges pel Capítol Catedralici: “Com a canonge Secretari del Capítol Catedral, certifico que tot ha estat realitzat d’acord amb les normes de l’Església i dels costums d’aquest Capítol. Així, doncs, els Molt Il·lustres Srs. Carlos Luis García Talarn i Víctor Manuel Cardona Eixarch són oficialment membres, amb tots els drets i deures, del Capítol de Canonges de la Santa Església Catedral Basílica de Tortosa. En dono fe. Tortosa a dotze de maig de dos mil dinou.

Ramon Font Peig

Secretari del Capítol.”

Els nous canonges han rebut l’abraçada fraterna de pau del Bisbe diocesà i la dels seus nous col·legues capitulars per l’ordre de precedència determinat pels Estatuts.      Un aplaudiment general ha rubricat l’acte de presa de possessió mentre el Degà President i el canonge secretari els han conduït als setials que els corresponen al cor canonical.

A continuació, havent-se revestit d’estola, el Bisbe ha començat el rés de les segones vespres de la dominica IV de Pasqua, en les quals han participat els canonges i tota l’assemblea de fidels, dirigits en la salmòdia pel canonge penitencier M. I. Francisco García Monforte. En l’homilia, el Bisbe Enrique ha recordat als nous canonges, al Capítol i als fidels que “l’Església Catedral és signe del Temple Sant de Déu que, format pels batejats que en són pedres vives, es va edificant en les nostres terres amb el desig d’arribar a formar un Temple Espiritual consagrat al Senyor. L’església catedral és l’església mare, la casa de tots els cristians de la nostra estimada diòcesi de Tortosa. Des d’ella es vessa la gràcia que mitjançant el misteri dels sagraments es difon per totes les parròquies del nostre bisbat. Aquí reben l’ordenació els nous preveres, es beneeixen els olis i es consagra el crisma que serviran per a l’administració dels sagraments en totes les parròquies de la diòcesi. Aquí, des de la càtedra, celebra i anuncia l’Evangeli el Bisbe, que té la plenitud del sacerdoci i que, amb la seua paraula, és guia segur per al poble de Déu. [podeu veure l’homilia completa, a la pàgina… d’aquest butlletí)

Acabades les vespres, els nous canonges han dirigit unes paraules de gratitud al senyor Bisbe per haver-los nomenat i al Capítol Catedralici per haver-los acollit i han manifestat la voluntat i el compromís de servir a la litúrgia, a la pastoral, a la música i a totes les altres funcions pròpies del Capítol amb totes les seves forces i la major disponibilitat. Han agraït la companyia de la família, compatricis, feligresos i amics, han actualitzat el record d’anteriors tasques pastorals a la diòcesi i han fet memòria d’antics capitulars, com el canonge Bernardo Frasno, de la nissaga del canonge Cardona  Eixarch, i del degà emèrit Monsenyor Josep Maria Tomàs, que un dia batejà a la parròquia de la Santíssima Trinitat de Sant Carles de la Ràpita el canonge  García Talarn. Els aplaudiments generals han rubricat amb joia les paraules dels dos canonges nous.

A continuació, per la via sacra, la comitiva canonical, presidida pel Bisbe diocesà, s’ha traslladat a la Reial Capella de la Santa Cinta tot cantant l’Himne del Beat Josep Mª Peris i Joan Moreira. Davant la relíquia de la Santa Cinta, exposada en l’esplendor del reliquiari donat pel Capítol Catedralici, obra d’Innocenci Quinzà (s. XVIII), tot venerant-la, el Bisbe ha conclòs l’acte litúrgic de les vespres i l’estatutari de la presa de possessió amb l’oració pròpia de la Mare de Déu de la Cinta.

La salutació personal dels assistents als dos nous canonges a peu de presbiteri i un àpat generós preparat al claustre de la seu han donat fi a una celebració festiva que, per a major glòria de Déu, honor de l’Església i servei de la Catedral Basílica de Santa Maria de l’Estrella, és prova i garantia de continuïtat del Capítol Catedralici de Tortosa i de les seves molt dignes funcions al servei de la fe, de la litúrgia, de les arts i de la cultura històrica i documental. Així ho publico per a memòria de la posteritat

Homilia
Àlbum fotogràfic