Comentaris Bíblics

/Comentaris Bíblics

Comentari 22-01-2017

DIUMENGE 3er Temps Ordinari “A” *Is 8,23b-9,3   S'ha fet clàssica la divisió d'Is en 3 llibres d’autors i èpoques diverses. Als cp. 1- 39 som a Jerusalem amb el profeta Isaïes, nascut allí cap a l'any 760 a.C. que rep la vocació el 740 i [...]

Comentari 15-01-2017

DIUMENGE 2 Temps Ordinari “A” *Is 49,3.5-6 El 2on Càntic del Servent de Déu (49,1-13) parla d'un personatge en singular (en 1ª persona em.. el meu.. els meus.. m'amaga.. m'ha convertit.. m'ha dit.. el meu.. jo.. m'he cansat.. he consumit.. la meva.. el meu.. m'ha [...]

Comentari 08-01-2017

Solemnitat del BAPTISME DEL SENYOR    8-Gener-2.017 Is 42,1-4.6-7  A Is 40-55 un profeta anònim -potser el més gran de tots-, parlant als desterrats als finals de l’exili, anuncia un segon èxode més gloriós que el primer amb exhortació càlida a l'esperança. L’èxode d’Egipte com a [...]

Comentari 06-01-2017

Solemnitat de l’EPIFANIA DEL SENYOR      *Is 60,1-6  El llibre d’Isaïes presenta als cp. 56-66 un marc totalment diferent al dels cp.1-39 (on narra el ministeri del profeta entre el 740 i el 698 a.C. durant els regnats d’Ozies, Jotam, Acaz i Ezequies) o al dels [...]

Comentari 01-01-2017

Solemnitat de la Mare de Déu    *Nm 6,22-27 El llibre del Nombres, més preocupat pels problemes teològics que pels detalls d’exactitud de la història que narra, té com objectiu fonamentar el sistema religiós del judaisme postexílic sobre la voluntat de Moisès, el gran amic i [...]

Comentari 25-12-2016

 Solemnitat del NADAL DEL SENYOR     Is 52,7-10  2on-Isaïes (cp. 40-55) té com a gran tema el retorn de Babilònia. Els cp. 40-48 es centren en l’alliberament i el retorn a la pàtria; els cp. 49-55 més en la restauració de Jerusalem. Dins aquest macrocontext es [...]