VETLLA PASQUAL               

1ª lectura: Gn 1,1–2,2  Déu veié tot el que havia fet i era bo de debò  El llibre del Gènesi comença amb el relat sacerdotal de la Creació de clar to litúrgic remarcant el domini i senyoriu absolut de Déu, la força creadora de la seva paraula, la bondat de l’obra creada i la bondat suprema de l’ésser humà, imatge i semblança de Déu.

2ª lectura: Gn 22,1-13.15-18  PROVA D’ABRAHAM.   El text bíblic usa l’expressió “per posar a prova”, indicant què vol realment Déu d’Abraham: no vol sacrificis humans sinó que lliuri confiat el seu futur a les mans de Déu. És la darrera gran prova a què Déu sotmet Abraham, el nostre pare en la fe.

3ª lectura: Ex 14,15-15,1a  PAS DEL MAR ROIG   El llibre de l’Èxode presenta el pas del Mar Roig com a fonament de la pedagogia divina que portà Israel de la “fe-experiència en Déu-Salvador” a la “fe pura en Déu-Creador”. Només havent experimentat amb fe que Déu l’alliberava de l’esclavatge d’Egipte, llavors Israel va poder acollir amb fe la revelació sobre el Déu-Creador.

4ª lectura: Is 54,5-14  El Senyor de l’univers parla a Jerusalem, símbol del Poble Elegit, l’esposa infidel abans abandonada per poca estona i a qui ara vol recobrar amb un afecte immens.  Perquè l’amor de Déu és com l’ha pintat Osees 2; 11.

5ª lectura: Is 55,1-11 LA NOVA ALIANÇA   El llibre d’Is resumeix al cp. 55 tots els temes del “Llibre de la Consolació” (cp. 40-55) fent inclusió amb el cp. 40. Hi ha un nou èxode alliberador, camí obert pel Senyor, aliment diví, paraula i perdó de Déu.

6ª lectura Ba 3,9-15.32-4,4  LA FONT DE LA SAVIESA El llibre de Baruc és una col·lecció de fragments diferents on destaca el poema sapiencial de 3,9-4,4 que fa l’elogi de la Saviesa recordant que la font de la Saviesa és seguir els camins de Déu.

7ª lectura  Ez 36,16-17a.18-21 UN COR NOU  El cim del missatge d’Ezequiel és la promesa divina d’un cor nou i un esperit nou: de res no serveix reparar un cor vell; ens en cal un de nou, sencer per a Déu (11,19). No val a pensar i fer com tothom però amb uns quants retocs. L’esperit nou és de Déu perquè d’Ell procedeix i el dóna Ell, corresponent a la novetat radical del néixer de nou i de dalt (Jn 3,3). L’abocar aigua pura té ressonància cúltica (Nm 19,9s).

Rm 6,3-11   Crist, un cop ressuscitat d’entre els morts, ja no mor més
La carta de sant Pau als Romans dedica la secció central (5,1-8,39) de la 1ª part (1,18-11,36) a presentar la doctrina de l’experiència cristiana d’alliberament.
Les paraules-clau són el substantiu “vida” (5,10.17.18.21; 6,4.22.23; 7,10; 8,2.6.10.38) i el verb “viure” (6,2.10.11.13; 7,9; 8,12.13).
El rerafons d’A.T. es evident: Viurà el qui és just per la fe (Hab 1,7).
En la tercera subsecció (6,1-23) l’Apòstol precisa que personalment el creient és alliberat per la seva participació sacramental a l’eficàcia salvífica de la mort redemptora de Crist.
La base de la vida cristiana és la solidària participació al destí de Crist, mort i ressuscitat, pel baptisme. Pel baptisme hem estat sepultats amb ell en la mort perquè, tal com Crist va ser ressuscitat d’entre els morts, també nosaltres emprenguem una “vida” nova.
Traduir “ser batejats `cap a dins de´ Crist” expressa amb més fidelitat filològica el sentit original de la preposició direccional penetrant grega eiV que Pau empra a tots els textos baptismals. Els “batejats” ho som incorporats cap a dins de Crist.
L’epistolari paulí no coneix fe cristiana sense baptisme ni baptisme cristià sense fe.   El cristià és mort pel que fa al pecat.. però recordem que el pecat no és mort!

Mt 28,1-10    Ha ressuscitat i anirà davant vostre a Galilea.  Allà el veureu
Mt 28,7 i Mc 16,7 diuen que cal anar a Galilea per trobar el Ressuscitat;
Lc 24,6 aclareix: cal seguir els ensenyaments de Jesús a Galilea per trobar el Ressuscitat.
Trobar-se vitalment amb el Ressuscitat és do de Déu i condició essencial per poder ser deixeble seu. El que hem de fer per poder rebre aquest regal és “anar per Galilea”, és a dir, viure per camins d’Evangeli: el que Jesús predicà a Galilea.
L’escena de la visita de les dones al sepulcre porta abundants elements significatius: el gran terratrèmol, l’àngel que havia fet rodolar la pedra i s’hi havia assegut.. Tot això serveix de marc per la Gran Notícia: Jesús, el Crucificat, ha ressuscitat.

                                       José Luis Arín Roig